หากต้องแยกทางกัน จะจัดการลูกอย่างไร?

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
หากต้องแยกทางกัน จะจัดการลูกอย่างไร?
/

#ดูแลลูกอย่างไรหากไม่มีอีกคนหนึ่ง

#บ้านแตกแต่หัวใจไม่สลาย

ถอดรหัส-จัดการชีวิต ในมุมมองของ family systems theory หรือทฤษฎีระบบครอบครัว

พ่อแม่แยกทางกัน หัวใจลูกไม่ต้องสลายก็ได้

เหมาะสำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว – กำลังวางแผนแยกทางกัน