บทบาทและหน้าที่ของคุณพ่อ

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
บทบาทและหน้าที่ของคุณพ่อ
/

#อย่าเป็นพ่อไก่นะ

พ่อสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของลูก ลูกไก่อาจอยู่ได้โดยไม่มีพ่อ เพราะชีวิตของมันไม่ได้ซับซ้อน และไม่ต้องการทักษะชีวิตมากมายอะไร แต่ลูกคนอยู่ยากถ้าไม่มีพ่อเพราะทักษะชีวิตหลายอย่างต้องการพ่อมาสอน ไม่ใช่แม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา รวมทั้งคุณลักษณะชีวิตที่ดีๆมากมาย (good characters) เช่น ความเป็นผู้นำ ความกล้าหาญ ความอดทน การรู้จักต่อสู้กับอุปสรรค เป็นต้น
หากเป็นพ่อคนก็ขอร้องว่าอย่าแปลงร่างเป็นพ่อไก่ก็แล้วกัน

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี