Action-Reaction ทำความสัมพันธ์ให้ดี

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
Action-Reaction ทำความสัมพันธ์ให้ดี
/

action reaction
ทำความสัมพันธ์ให้ดี
ความสัมพันธ์เป็น 2 ทาง (reciprocity)
เราทำกับเขาอย่างไร เขาก็ทำกับเราอย่างนั้น
อยากให้เขาทำกับเราดี ก็ต้องทำกับเขาให้ดี
action เท่ากับ reaction

แนะนำอ่านหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่” และเรียนบทเรียนออนไลน์ “ติวเข้มชีวิตคู่”

ปั้นใหม่ #ความสัมพันธ์ #ครอบครัว #สร้างชีวิตใหม่ #ติวเข้มชีวิตคู่

#การให้คำปรึกษาครอบครัว #การให้คำปรึกษาคู่สมรส