“สร้างวินัยให้กับตนเอง” เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
“สร้างวินัยให้กับตนเอง” เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ
/

self-discipline or self-control
ก้าวแรก คือ ก้าวสำคัญ
ก้าวต่อๆไป อาศัย วินัยในตนเอง หรือที่เรียกว่า self-discipline / self-control