ทักษะพื้นฐานที่พ่อแม่ต้องมี

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ทักษะพื้นฐานที่พ่อแม่ต้องมี
/

“เทคนิคจัดการลูกวัยรุ่น” แล้ว สิ่งที่จะสอน คือ ทักษะพื้นฐานที่พ่อแม่ต้องมี ในการสร้างชีวิตที่ดีให้ลูก นั่นคือ

1. วิธีสร้างวินัยและการควบคุมตนเอง (discipline &self-regulation)
2. วิธีสร้างความนับถือตนเอง (self-esteem)
3. วิธีสร้างทักษะชีวิต (life skills)
4. วิธีฝึกการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจเลือก

ทั้งสี่ข้อนี้เป็นเนื้อหาสำคัญ โดยจะสอนเทคนิคที่คุณจะนำไปใช้ได้จริง บนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านจิตใจ สังคม ความคิดและศีลธรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในวัยนี้

ที่สำคัญคือ วันนี้ อยากให้หาเวลาเงียบๆ คิดทบทวนวิธีเลี้ยงลูกของเราว่า มีปัญหาหรือจุดอ่อนด้านไหน เพื่อที่เวลามาเข้าอบรม คุณจะได้ตักตวงความรู้และเทคนิคจากอาจารย์ไปได้เต็มๆ แบบเกินร้อย….โดยเฉพาะในจุดที่คุณกำลังมีปัญหา

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #เทคนิคจัดการลูกวัยรุ่น