คุณลักษณะเชิงบวกที่สำคัญ 8 ข้อ

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
คุณลักษณะเชิงบวกที่สำคัญ 8 ข้อ
/

การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงการมีร่างกายที่แข็งแรงเรียนหนังสือเก่ง หรือมีนิสัยดี ฯลฯ
เด็กที่ไปโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยสอบตก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นลูกที่น่ารัก ไม่ได้แปลว่าจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เข้มแข็ง และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตได้
นักวิจัยพบว่า ในการช่วยให้เด็กเติบโตไปได้ดีนั้นจะต้องสร้างสิ่งบวกให้เกิดขึ้นในชีวิต
เพื่อทำให้เกิดความแข็งแกร่งในตัวตนของเด็ก

แนวคิดนี้เรียกว่า positive development หรือการพัฒนาเด็กเชิงบวก ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการเลี้ยงดูเด็ก โดยเน้นการสร้างคุณลักษณะเชิงบวกที่สำคัญ 8 ข้อ
1 สร้างความผูกพันที่ดี
2 สร้างความรู้สึกว่าตนเองมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ
3 สร้างเอกลักษณ์เชิงบวก
4 สร้างวินัยและขอบเขตของพฤติกรรม
5 สร้างให้เด็กรู้จักใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์
6 สร้างความรักที่จะเรียนรู้
7 สร้างค่านิยมที่ดีที่เด็กจะยึดถือเอาไว้ในชีวิต
8 สร้างประสิทธิภาพทางสังคม
ในปัจจุบันแนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ในงานพัฒนาเด็กในหลายประเทศทั่วโลก
หากพ่อแม่สนใจเรื่องนี้สามารถเรียนเพิ่มเติมโดยละเอียดจากบทเรียนออนไลน์ ที่ www.punmai.co.th

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #จัดการลูกวัยรุ่น #การพัฒนาเด็กเชิงบวก #สัมมนาปั้นใหม่