กินยาเกินขนาด ตอนที่ 1

ขอเฉลยว่า เด็ก 2 คนที่กินยาเกินขนาดมาจากบ้านแบบไหน
วิดีโอตอนที่ 1 นี้อธิบายลักษณะการเลี้ยงดูที่เกิดขึ้นใน 2 บ้าน
บ้านแรก ความสัมพันธ์เป็นแบบขึ้นๆลงๆ ทำให้เกิดความผูกพันที่ไม่มั่นคง (insecure attachment) และความรู้สึกไม่สงบสุข ความรู้สึกถูกปฏิเสธ
บ้านที่ 2 การเลี้ยงดูเป็นแบบตามใจ ไม่เคยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในตอนเล็กๆ พอโตเป็นวัยรุ่น จำเป็นจะต้องมีขอบเขต แต่เด็กไม่เคยชินกับการถูกกำหนดขอบเขต และการถูกปฏิเสธมาก่อน
ลักษณะการเลี้ยงดูทั้ง 2 แบบทำให้เกิดความเปราะบาง (vulnerable) ของจิตใจและของตัวตน (self)