การเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดี

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
การเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดี
/

การบรรยายโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ
ในการประชุมวิชาการประจำปีสำหรับกุมารแพทย์ (ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย)
เนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับ การเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดี