/ / / Ebook หนังสือสร้างชีวิตใหม่ (ยอดขายอันดับ 1)
Sale!

Ebook หนังสือสร้างชีวิตใหม่ (ยอดขายอันดับ 1)

(10 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

325.00฿ 300.00฿

หนังสือสร้างชีวิตใหม่ ในรูปแบบ ebook เป็น pdf file ท่านสามารถ download ได้จำนวน 3 ครั้ง สามารถ search คำตามตัวอักษรได้ โดยการซื้อสินค้านี้ ไม่อนุญาตให้จัดจำหน่าย ทำซ้ำ คัดลอก ฯลฯ ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

หมวดหมู่:

รายละเอียด

หนังสือ ‘สร้างชีวิตใหม่’

เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือการทำจิตบำบัดที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริง ในประสบการณ์ร่วม 30 ปีที่ทำงานเป็นจิตแพทย์ ผู้เขียน
ทำจิตบัดร่วมไปกับการรักษาด้วยยา การให้ยานั้นมีวิธีการชัดเจนว่าต้องให้ขนาดเท่าใด วันละกี่ครั้ง และเป็นเวลานานเท่าใด แต่จิตบำบัดนั้นไม่มีวิธีการชัดเจนและค่อนข้างจะเป็นนามธรรม จิตบำบัดจึงกลายเป็นการรักษาที่จิตแพทย์รุ่นใหม่ไม่ค่อยนิยมเท่าไรนัก

ในด้าน Humanistic therapy นั้นผู้เขียนดึงเอาประเด็นที่สำคัญคือ

การมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับมนุษย์ และความเชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้บำบัดจะปฏิบัติต่อคนไข้ด้วยท่าทีที่ยอมรับ เข้าใจ จริงใจ และมีความสมดุลในตน ในด้าน Existential therapy ประเด็นสำคัญคือ ช่วยให้คนไข้รับผิดชอบชีวิตของตน ในการตัดสินใจของตนและสร้างชีวิตในแบบที่ตนปรารถนา

ช่วยให้คนไข้ตรวจสอบตนเองอย่างจริงใจและสัตย์ซื่อ ให้สามารถยอมรับตนเองและชีวิต ทั้งในด้านบวกและด้านลบ กระตุ้นให้คนไข้ค้นหาความหมายของชีวิต สามารถเลือกได้อย่างดีพอและกล้าหาญพอที่จะยอมรับผลที่ตามมาจากการเลือกนั้น

ส่วนในแง่ Experiential therapy นั้นผู้เขียนเน้นประสบการณ์ที่คนไข้เผชิญอยู่ โดยเฉพาะกับ ‘สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ’ ในห้องบำบัด และนำคนไข้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงมีความเข้าใจ (insight) เท่านั้น แนวคิดและเทคนิคทั้งสามแบบนี้จะถูกนำมาผสมผสานกันในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวคนไข้ โดยเฉพาะเพื่อให้โลกภายใน (intrapsychic หรือ internal world) มีความสุขสงบ โดยเชื่อว่าเมื่อจัดการกับโลกภายในได้ดี ปัญหาหรืออาการป่วยก็จะดีขึ้นในที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้จะเน้นสามแนวทางดังที่กล่าวมา แต่ผู้เขียนก็นำหลักการวิเคราะห์หรือเทคนิคที่มีประโยชน์มาจากหลายสำนักทั้ง Psychodynamic psychotherapy, Family therapy, Cognitive behavior therapy, Person-centered therapy และ Gestalt therapy เป็นต้น

เพื่อให้ผู้อ่าน ‘สร้างชีวิตใหม่’ สามารถแก้ปัญหาอันหลากหลายของคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ

ตอนที่ 1.ความเข้าใจพื้นฐาน

เป็นการอธิบายความเป็นไปของมนุษย์ ในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลและในปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

ตอนที่ 2. การบำบัด

อธิบายถึงหลักการและขั้นตอนของการบำบัด และวิธีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคนไข้ สำหรับ วิธีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีอยู่ในบทที่ 7 นั้น ผู้เขียนได้สังเคราะห์ขึ้นเองจากการผนวกแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เข้ากับการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วโมงบำบัด ว่าอะไรได้ผล และอะไรไม่ได้ผล และเลือกเฉพาะสิ่งที่ได้ผลนั้นมาประมวลเข้าเป็นวิธีช่วยเหลือคนไข้อย่างเป็นขั้นตอน ขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้เขียนค้นพบว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและทำให้ชีวิตของคนไข้ดีขึ้นก็คือ การตระหนักรู้และเข้าใจ การรับผิดชอบและตัดสินใจเลือก และการเริ่มต้นทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ แล้วแต่คนไข้แต่ละคน นั่นคือ การยอมรับ การยกโทษ จัดการกับความรู้สึก ปรับเปลี่ยนมุมมอง จัดการกับความคาดหวัง สร้างตัวตนขึ้นใหม่ และเยียวยาความสัมพันธ์ ทั้งหมดนี้เขียนเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

ตอนที่ 3. สร้างชีวิตใหม่

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำคนไข้สู่การเปลี่ยนแปลงในขั้นต่างๆ โดยละเอียด

ตอนที่ 4. ข้อคิดสำหรับผู้บำบัด

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับผู้บำบัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในอันที่จะทำให้การบำบัดได้ผล เสนอวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพอ และจัดการกับการต้านของคนไข้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้เขียนได้เสนอความคิดเห็นในแง่ที่ว่าผู้บำบัดเองจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตนเองให้ได้ และทำให้ชีวิตของตนเติบโตขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผู้เขียนทำงานสอนวิชาจิตบำบัดและให้คำปรึกษา และพบว่าผู้เรียนจำนวนมากรู้สึกไม่มั่นใจเมื่อต้องทำงานจริงๆ ทั้งนี้เพราะเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้

นอกจากนี้ตำราต่างประเทศก็มักจะไม่ได้ปูพื้นฐานอย่างชัดเจนพอ ผู้เขียนจึงพยายามหาวิธีการนำเสนอในแบบที่มีโครงสร้างตามสมควร (โดยนำเสนอในรูปแบบของภาพ แผนภูมิ ฯลฯ) เพื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น การบำบัดจะได้เป็นไปอย่างมีขั้นตอน และไม่เกิดความสับสน

เนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือไม่ใช่การอภิปรายเชิงทฤษฎี แต่เป็นประสบการณ์ มุมมองและวิธีที่ผู้เขียน ‘คิด’ และ ‘ทำ’ กับคนไข้จริงๆ สำหรับวิธีการต่างๆ ที่แนะนำไว้ จะมีกรณีตัวอย่างประกอบ และอธิบายถึงวิธีการที่ทำกับคนไข้ในกรณีตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านนึกภาพออกและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ ปั้นใหม่ เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี เพื่อจะได้รู้จักผู้สอนมากขึ้น หรือสามารถติดตามของอาจารย์มาอ่านก่อนได้ หนังสือการเลี้ยงลูก

หรือซื้อหนังสือออนไลน์มาเล่มอื่นๆมาอ่านได้เช่นกัน

พิเศษ เมื่อซื้อหนังสือแล้วสามารถเข้าร่วม กลุ่มอ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่ เพื่อที่จะได้ศึกษาเพิ่มเติมจาก Live ของผู้เขียนได้ที่ เพจ ปั้นใหม่โดยอาจารย์อุมาพร

Ebook หนังสือสร้างชีวิตใหม่ (ยอดขายอันดับ 1) จาก 10 รีวิว

 1. รุ่งรัตน์ แพ่งสภา

  ดิฉันเป็นคนนึงที่กำลังเดินทางอยู่บนถนนสายใหม่เส้นนี้ค่ะ โดยมีหนังสือคุณหมอเป็นเครื่องมือช่วยในการเดินทางถนนเส้นนี้ด้วยความมั่นใจ ด้วยความเข้าใจ ด้วยความรักและเมตตากับตัวเอง

  เมื่อมองไปดูตัวเองตอนที่ทุกข์ จิตใจสับสน วุ่นวาย สงสัย ลังเล เคว้งคว้าง เสียใจและหาทางออกว่าจะทำอย่างไรดีที่เราจะเดินให้ถูกทางกับลูกสาววัย7ขวบ จนได้มาพบกับคุณหมอ วันนั้นจำได้ว่า คุยแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยค่ะ เรื่องมันวุ่นไปหมด จนคุณหมอจับประเด็นไม่ได้

  สุดท้าย
  คุณหมอ: คุณเคยอ่านหนังสือ การสร้างชีวิตใหม่ และ บ้านแตกแต่ใจไม่สลาย มั้ย
  ดิฉัน: ไม่เคยค่ะ
  คุณหมอ: คุณเอาหนังสือ2เล่มนี้ไปอ่านแล้วค่อยมาเจอหมอครั้งหน้า
  ดิฉันคิดในใจว่า จริงหรอ อ่านแล้วจะช่วยเราได้จริงหรอ เอาวะ อ่านก็อ่าน เพื่อลูกและเพื่อตัวเอง ไม่รู้จะได้อะไรจากหนังสือบ้าง ไม่ลองไม่รู้วะ

  หลังจากอ่านจบ แทนที่จะได้คำตอบว่าเราจะเลี้ยงลูกได้ดีมั้ย เราจะจัดการปัญหายังไง เราจะเริ่มต้นยังไงดี ฯลฯ กลายเป็นการกลับมาดูตัวเองค่ะ สิ่งที่สำคัญ คือ ตัวเราค่ะ ลูกเป็นแค่กระจกสะท้อนความเป็นตัวเราเท่านั้นเอง ลูกไม่ใช่ปัญหาค่ะ เป็นที่ตัวเราเองนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหา เพียงแต่เราไม่เลือกจะทำ หรือไม่รู้จริงๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เรากล่าวโทษสิ่งรอบข้างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใจตัวเอง ซึ่งเราต้องเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งนะคะ ไม่ใช่แค่ผิวเผิน

  แนะนำให้วางมือถือลง หาเวลาสงบที่ได้อยู่กับตัวเองและอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ อย่าซื้อไปแล้วไปตั้งไว้เฉยๆ หรือบอกว่าไม่ว่างอ่านค่ะ

  การรู้จักและเข้าใจตัวตนของตัวเอง การได้เห็นปมของตัวเองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราเลี้ยงดูเรามาอย่างไร พูดกับเรายังไง และมันส่งผลอะไรกับเราทั้งการกระทำและความคิดในปัจจุบัน การเลือกที่จะให้อภัยตัวเองในอดีต การยอมรับตัวเองและรักตัวเองเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อตัวเองและลูกทำอย่างไร รวมทั้งการสร้างชีวิตใหม่ที่ดี ที่ถูกต้อง ที่อยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขกับปัจจุบันกับรอยยิ้มของสาวน้อยตัวเล็กๆ กับครอบครัวที่ยืนเคียงข้างเราและเพื่อนๆ เราต้องเริ่มที่ไหน

  อ่านไปเหมือนกำลังบำบัดกับคุณหมอกลายๆๆ เมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้ว เราจะนิ่ง เราจะเข้าใจ เราจะสงบ เราจะมีสติ

  จากนั้นอ่านต่อค่ะ อ่านบ้านแตกแต่ใจไม่สลาย อ่านแล้วก็แอบเครียดตอนแรกว่า เอ ทำยังไงไม่ให้ลูกเรามีปมนะ คือสุดท้ายมาเจอว่า เคสเราคือต้องดูลูกคนเดียวจริงๆ คือไม่ได้เลี้ยงลูกร่วมกับคุณพ่อ คุณพ่อนานๆๆจะมาหรือติดต่อ เค้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเลยไม่ว่าจะเป็นการเงิน การเรียน การเลี้ยงดู เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ เราจับความรู้สึกได้ว่าลูกคิดถึงพ่อ แต่เค้าไม่กล้าบอกตรงๆว่าคิดถึง แต่จะพูดถึงบ่อยกว่าปกติ ถามตัวเองว่าทำยังไงดี เพราะเรายังวางอัตตาตัวเองลงไมได้จริงๆ กับการที่เค้าผลักภาระมาให้เราทั้งหมด

  ก็ได้หนังสือคุณหมอนี่แหละค่ะ การที่เรารักตัวเองมากขึ้น เติมเต็มหัวใจตัวเอง และมองเห็นความรู้สึกของลูกมากขึ้น

  เราเริ่มเข้าใจและแยกแยะความรู้สึกตัวเองว่า ลูกมีสิทธิ์จะคิดถึงพ่อเค้า มันเป็นการเคารพสิทธิของลูก เราต้องแยกความรู้สึกของเราออกมา เรากับลูกอยู่คนละสถานะ เราต้องทำใจเป็นกลางเพื่อลูก เค้ามีสิทธิจะแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยว่าเค้าคิดถึงพ่อ เราต้องบอกกับตัวเองและหายใจลึกๆ เข้าออกเรียกสติ โดยไม่แสดงสีหน้า หรืออารมณ์ใดๆให้ลูกรู้สึกไม่ดี หรือรู้สึกผิดกับการที่เค้าคิดถึงพ่อ และก็บอกลูกว่า ถ้าคิดถึงพ่อ ก็บอกหม่าม้าได้นะ โทรไปหาก็ได้นะ หรือไม่ก็นัดเจอได้นะ(แอบคิดในใจว่าพ่อเค้าไม่ว่างเจอหรอกค่ะ)

  ผลที่ได้ คือ ลูกสบายใจที่เค้าสามารถพูดกับเราได้ทุกเรื่อง และไม่ต้องเก็บกดความรู้สึกไว้ มันไม่ใช่หน้าที่ลูกที่ต้องจัดการกับความรู้สึกนี้ด้วยตัวคนเดียว เราต้องยืนเคียงข้างลูกได้ทุกสถานการณ์ และลูกจะต้องรู้สึกว่าเรามั่นคงเพื่อเป็นเสายึดเหนี่ยวให้เค้าได้ ลูกเป็นคนร่าเริง แจ่มใส ยิ้ม ไม่ว่าจะที่โรงเรียนหรือที่บ้านเค้าเป็นเด็กที่มีความสุขค่ะ ไม่มีเลยแม้สักนิดที่ลูกมีสภาวะถดถอย หรือ ซึมเศร้า

  ที่สำคัญอีกอย่าง คือ เวลาคุณภาพที่อยู่กับลูก ไม่ใช่อยู่แค่แสดงตัวตนนะคะว่า เฮลโหล แม่อยู่กับลูกตลอดเวลา แต่ใจแม่ล่องลอยไม่ที่ไหนไม่รู้ แบบนี้ไม่ใช่เวลาคุณภาพนะคะ แต่คือการมองตา การรับรู้ถึงอารมณ์ลูก ณ ตอนนั้น สนุก ลัลล้า โกรธ หงุดหงิด ไม่พอใจ ต่างๆนานา ลูกจะรู้สึกว่าเราอยู่กับเค้าจริงๆ หลังจากนั้นเค้าแทบไม่พูดถึงพ่อเลยค่ะ และลูกก็สอนให้เรารู้ถึงความหมายของคำว่า อยู่กับปัจจุบัน และสวรรค์บนดินเป็นอย่างไรด้วยรอยยิ้มเล็กๆของเค้า

  ขอบคุณคุณหมอและหนังสือคุณหมอ ที่เป็นเหมือน jigsaw ประกอบกัน คือ สร้างชีวิตใหม่ บ้านแตกแต่ใจไม่สลาย สร้างวินัยให้ลูกคุณ สร้าง EQ ให้ลูกคุณ อ่านไป มีปัญหาด้านไหนก็หยิบเล่มนั้น อ่านวนไปวนมา bookmark ไปในเรื่องที่คิดว่าเราต้องทำ ตอนนี้เข้มแข็งมาก มั่นคงมาก นิ่งมาก และมีความสุขมากค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

  ปล ได้มาอีกเล่มค่ะ เรื่องเล่าในห้องสีเบจ คุณหมอบอกว่าจะได้เข้าใจความคิดเด็กค่ะ

 2. รุ่งรัตน์ แพ่งสภา

  ตอนนี้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นมาก ทีความสุขมากขึ้น ลูกๆมีความสุข 🙏ขอบคุณ อ อุมาพรที่จัดทำครอสและไลฟ์สิ่งดีๆมีประโยชน์ ถือว่านำทางให้พี่และครอบครัวได้พบความสุขมากขึ้นมากค่ะ
  ขอบคุณทีมงาน แอดมินด้วยค่ะ

 3. อรอุมา ไตรบัญญัติกุล (ผู้ซื้อสินค้า)

  หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจภูเขาน้ำแข็งของตนเอง
  และสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง(อย่างมีศักยภาพ) จากภายในสู่ภายนอกได้
  เมื่อมีหนังสือแล้าเราก็ติดตามเพจ #ปั้นใหม่ กันนะคะ
  อาจารย์มีการสอนออนไลน์(ฟรี) ให้ด้วยนะ (คุ้มค่ามากๆค่ะ)

 4. weeranuch.k

  ขอบคุณสำหรับหนังสือดี “สร้างชีวิตใหม่” เชื่อว่าคนที่อ่าน และคนที่นำไปใช้ จะได้รับการสร้างชีวิตใหม่จริงๆค่ะ อยากให้เพื่อที่กำลัง ลังเลซื้อเล่มนี้ ถ้าคุณอยากแก้ปมตัวเองและสร้างชีวิตใหม่ เล่มนี้เหมาะกับคุณค่ะ

 5. Arisa

  เขียนอธิบายได้ดีมากเลยค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่าย มองเห็นภาพ กระจ่างแจ่มแจ้งเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ทำหนังสือดีๆ แบบนี้ออกมาให้ได้อ่านค่ะ หาได้ยากจริงๆ รู้สึกโชคดีที่ได้อ่าน เป็นบุญจริงๆ ค่ะ

 6. kulnat

  หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้และการจัดการชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ สามารถจัดการชีวิตให้เราดีขึ้นได้

 7. Fafah

  เป็นหนังสือที่ดีมากเลยค่ะ ได้ความรู้และประโยชน์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นเลยค่ะ

 8. Chanita

  เนื้อหาดีมาก อ่านแล้วมีแรงในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปเลย อาจารย์ให้ความรู้ที่ดี มีประโยชน์มาก

 9. วีระชัย ฤกษ์ขจรนามกุล

  ดีมากครับ สามารถเข้าใจกระบวนการบำบัดทางจิตใจเป็นขั้นตอน ได้ง่ายนำไปใช้จริงได้

  ภาษาที่ใช้บำบัดเป็นภาษาที่ง่าย เข้าใจได้จริง

  มีตัวอย่างในการบำบัดแบบต่างๆประกอบ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

 10. Van

  อ่านแล้วค่ะ เล่มนี้ดีมาก อ่านแล้วได้อะไรมากมาย มีเคสต่างๆ เป็นตัวอย่างให้คิด คนไม่มีปัญหา ก็อ่านได้นะคะ เอาไปให้คำแนะนำคนอื่นได้ แนะนำเลยค่ะ (^__^)

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น