Courses

 • เรียนฟรี รวมความรู้เบื้องต้น

  รายวิชารวบรวมบทเรียนความรู้เบื้องต้น

 • เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี

  คอร์สนี้สอนอะไร - สิ่งที่พ่อแม่จะต้องสร้างขึ้นในชีวิตของลูก เพื่อให้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็ง และใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ดี สิ่งนี้ถือว่าเป็น "รากแก้วของชีวิต" ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน - เทคนิคสำหรับพ่อแม่ ในการทำความเข้าใจตัวเอง และทำความเข้าใจลูก ความเข้าใจทั้งสองส่วนนี้จะทําให้พ่อแม่มีความสุขสงบในตัวเองและใช้ชีวิตกับลูกได้ดีขึ้น - วิธีการและเทคนิคพิเศษเพื่อสร้างรากแก้วทั้ง 6 ในชีวิตประจำวัน คอร์สนี้เหมาะสำหรับ - คุณพ่อคุณแม่ที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงลูก - ผู้ปกครองที่อยากเลี้ยงลูกให้เติบโตไปอย่างดีที่สุด แบบ "รอบด้าน" - ผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมลูกวัยรุ่นให้พร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ - ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกดีขึ้น - ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีความแข็งแกร่งในตนเอง มีทักษะชีวิต มีค่านิยมที่ดี มีระเบียบวินัยและมีความสุขในตนเอง

 • ดูแลลูกสมาธิสั้น

  วิธีจัดการลูกสมาธิสั้นมี 3 ด้านใหญ่ๆ ปรับพฤติกรรม จัดการศึกษาที่เหมาะสม ใช้ยา

 • ติวเข้มชีวิตคู่

  คอร์สนี้สอนอะไร ❤ ความรัก….รักแบบไหนที่เวิร์ค? ❤ ดุลแห่งอำนาจ….ใครควบคุมใคร? ใครสั่ง? ใครยอม? ใครนำ? ใครตาม? แล้วระหว่างเธอกับฉัน มันควรเป็นอย่างไร ❤ สื่อสาร….สื่อสารอย่างไรให้รักเป็นบวก? ❤ อุทิศตน….อุทิศให้ใคร? อุทิศอะไร? แค่ไหน? อย่างไร? อ่านต่อ

 • การพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวก

  วัยรุ่นเป็นวัยที่เกิดปัญหาได้หลายอย่าง คำถามมีว่า จะช่วยให้วัยรุ่น เติบโตขึ้นไปได้ดี มีความเข้มแข็งในชีวิตได้อย่างไร? การศึกษาวิจัย พบว่า การพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวก หรือ positive youth Development (Pyd) คือ คำตอบ

 • สร้างความนับถือตนเองให้ลูก

  พ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการสร้างความนับถือตนเองของลูก หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณรู้วิธีสร้างตัวตนอันแข็งแกร่งให้กับลูก ช่วยให้ลูกมองตัวเองในเชิงบวก เห็นคุณค่าแห่งตน และมีความนับถือตนเอง

 • สร้างสุขให้ชีวิต-เข้าใจตนเอง

  เรียนรู้การเข้าใจตนเอง โลกภายในตามหลักของภูเขาน้ำแข็ง เพื่อสร้างความสุขให้กับชีวิต