การพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวก

วัยรุ่นเป็นวัยที่เกิดปัญหาได้หลายอย่าง คำถามมีว่า จะช่วยให้วัยรุ่น เติบโตขึ้นไปได้ดี มีความเข้มแข็งในชีวิตได้อย่างไร? การศึกษาวิจัย พบว่า การพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวก หรือ positive youth Development (Pyd) คือ คำตอบ


หลักสูตรหรือบทเรียนนี้สำหรับสมาชิกรายเดือน และสมาชิกรายปีเท่านั้่น หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามลิ้งนี้ เข้าสู่ระบบ. หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิ้งต่อไปนี้ สมัครสมาชิก

Lessons

บทที่ 2: ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต

Length: 10 minutesComplexity: Easy

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตคือ ปัจจัยทางชีวภาพ ทางจิตใจ และ ทางสังคม ในแต่ละคน ปัจจัยทั้งสามนี้มีบทบาทรวมกัน แต่ก็มีน้ำหนัก แตกต่างกันไป

บทที่ 3: เส้นทางแห่งการเติบโต

Length: 12 minutesComplexity: Easy

บทเส้นทางแห่งการเติบโต จากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า สิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดี เด็กที่ไม่มีปัญหา ไม่ได้แปลว่า จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็ง

บทที่ 5: องค์ประกอบของการพัฒนาเชิงบวก

Length: 3 minutesComplexity: Easy

องค์ประกอบของ PYD มี 8 ข้อ แบ่งเป็น สิ่งที่ต้องสร้างภายในตัวเด็ก และสิ่งที่จะต้องสร้างโดย สภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการเติบโตที่ดี

บทที่ 7: องค์ประกอบที่สอง การสร้างพลัง (Empowerment)

Length: 9 minutesComplexity: Easy

การสร้างพลัง (empowerment) จะทำให้เด็กและวัยรุ่น รู้สึกว่า ตนเองมีพลัง และสามารถทำให้ชีวิตของตนดีขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้

บทที่ 8: องค์ประกอบที่สาม ขอบเขต-ความคาดหวัง (Boundaries & Expectations)

Length: 5 minutesComplexity: Easy

การมีขอบเขต จะทำให้วัยรุ่น รู้ว่าอะไรที่เขาควรทำ และอะไรที่ไม่ควรทำ ซึ่งก็จะทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม การมีความคาดหวังจะทำให้วัยรุ่น มีความตั้งใจและพยายามทำให้บรรลุเป้าหมาย

บทที่ 10: องค์ประกอบที่ห้า อุทิศตนเพื่อการเรียนรู้ (Commitment To Learn)

Length: 9 minutesComplexity: Easy

การอุทิศตนต่อการเรียนรู้ จะทำให้วัยรุ่นมีความอดทน เพียรพยายามที่จะเรียนรู้ มากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เขาก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด

บทที่ 11: องค์ประกอบที่หก ค่านิยมที่ดี (Positive Values)

Length: 3 minutesComplexity: Easy

ค่านิยม ที่ดีในชีวิตของลูกวัยรุ่นจะเป็นเสมือนเครื่องนำทาง ให้เขา สามารถตัดสินใจ เลือกในสิ่งที่ถูกต้อง และดำรงตนได้อย่างเหมาะสม

บทที่ 12: องค์ประกอบที่เจ็ด ประสิทธิภาพทางสังคม (Social Competencies)

Length: 9 minutesComplexity: Easy

ประสิทธิภาพทางสังคม ที่ยังปลูกฝัง ได้แก่ การวางแผน – ตัดสินใจ การสร้างสัมพันธภาพ การรู้จัก ปฎิเสธ และ แก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ

บทที่ 13: องค์ประกอบที่แปด เอกลักษณ์เชิงบวก (Positive Identity)

Length: 9 minutesComplexity: Easy

เอกลักษณ์เชิงบวก ภารกิจทางพัฒนาการที่สำคัญมากในช่วงวัยรุ่น การไม่มีเอกลักษณ์ เชิงบวก วัยรุ่นอาจเกิดความสับสนและหันมาสร้างเอกลักษณ์ เชิงลบแทน

บทที่ 14: ควรมีกี่ข้อ?

Length: 5 minutesComplexity: Easy

Assets ทั้ง 40 ข้อนี้ ยังมีมาก ก็จะเอื้อให้วัยรุ่น เติบโตได้ดี ในจำนวน 40 ข้อ นี้พ่อแม่สามารถทำได้ถึง 27 ข้อ

บทสรุป: การพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวก

Length: 5 minutesComplexity: Easy

การเลี้ยงลูก เปรียบได้กับการยิงธนู การจะเข้าไปสู่เป้าหมายได้ก็ต้องเลี้ยงให้ดีและเหนี่ยวได้เต็มแรง การพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวก เป็นวิธีการดูแลวัยรุ่นในทิศทางบวก โดยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในตัววัยรุ่น อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน