ปัญหาพิเศษ สมาธิสั้น ออทิสติก พัฒนาการช้า ฯลฯ

ออทิสติก เกิดจากอะไร?

ออทิสติก เกิดจาก

Dr. Leo Kanner กล่าวถึงโรคออทิสติกไว้ครั้งแรก ในวารสารทางการแพทย์เมื่อปีค.ศ. 1943 จนถึงบัดนี้นับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนของโรคได้

Dr. Leo Kanner

ออทิสติก เกิดจาก

โรคออทิสติกเกิดจากเป็นความผิดปกติของสมองที่เป็นมาตั้งแต่เกิด นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามทำการศึกษาวิจัยมาเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามจากการวิจัยพบว่าปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สมอง
มีปัญหา

 • การเติบโตของสมองผิดปกติขณะอยู่ในครรภ์
 • สารเคมีบางอย่างในสมองอาจผิดปกติหรือมีระดับไม่สมดุล
 • โรคทางกายที่มีผลต่อสมอง
 • ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ
 • พันธุกรรมสภาพแวดล้อม เช่น มลภาวะหรือสารเคมีบางอย่าง

ความผิดปกติของสมอง

สมองอาจผิดปกติได้ทั้งในโครงสร้างและการทำงาน เชื่อว่าความผิดปกตินี้ส่วนใหญ่เกิดขณะที่ด็กยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์
แต่ในบางรายอาจเกิดขณะคลอดหรือหลังคลอดก็ได้ สิ่งที่สนับสนุนว่าโรคนี้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสมองก็คือ การ
ตรวจพบว่าคลื่นสมองของเด็กออทิสติกมีความผิดปกติบ่อยกว่าในเด็กทั่วไป

สารเคมีผิดปกติ

กาวิจัยพบว่าเด็กออทิสติกบางคนมีระดับสารเคมีบางอย่างผิดปกติ serotonin เป็นสารเคมีที่สำคัญในการทำงานของสมองสวนที่ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ทางสังคม นอกจากนี้ยังสำคัญต่อการเจริญเดิบโตของสมองส่วนอื่น

ความผิดปกติของ serotonin จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก การวิจัยพบว่าเด็กออทิสติกกลุ่มหนึ่งมี serotonin ในเลือดสูง นอกจากนี้บางคนมีการสร้าง serotonin ในสมองซีกซ้ายต่ำในขณะ ที่สมองซีกขวาปกติ ทำให้ความสามารถทางภาษาของเด็กซึ่งควบคุมโดยสมอง ซีกซ้ายพัฒนาไปไม่ดีเท่ากับความสามารถทางการเห็น (visual-spatial) ซึ่งควบคุม โดยสมองซีกขวา

การอักเสบของลำไส้ใหญ่

บางคนเชื่อว่าโรคออทิสติกเกี่ยวข้องกับการอักเสบของลำไส้ใหญ่ ทำให้โปรตีน บางอย่างซึมผ่านผนังลำไส้เข้าไปในกระแสโลหิต และส่งผลให้สารเคมีในสมองแปร ปรวน เมื่อทดลองให้เด็กกินอาหารที่ปราศจากโปรตีนบางประเภท เช่น ca-
sein หรือ gluten (อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของนมหรือแป้งข้าวสาลี) พบว่าเด็กหลายคนมีอาการดีขึ้น

โรคทางกายที่มีผลต่อสมอง


เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง มีเพียง 1 ใน 10 รายเท่านั้นที่มีโรคทางกายร่วมด้วย เช่น

 • Tuberous Sclerosis โรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เด็กจะมีความผิดปกติทางผิวหนัง มีเนื้องอกในสมอง มีภาวะปัญญาอ่อนและซัก
 • หัดเยอรมันแต่กำเนิด เชื้อไวรัสผ่านมาทางรกทำให้เด็กมีอาการผิดปกติหลายระบบ เช่น ตาบอด หูหนวก มีโรคหัวใจและปัญญาอ่อน
 • Phenylketonuria ในโรคนี้กรดอมิโน phenylalanine มีปริมาณสูงผิดปกติ ในเลือด ทำให้เกิดอันตรายต่อเซลสมอง เกิดอาการชักและปัญญาอ่อน
 • กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซม เช่น Fragile X syn-drome
 • การติดเชื้อไวรัสที่สมอง เช่น การติดเชื้อ herpes simplex อาจทำให้สมอง ถูกทำลายและเกิดอาการออทิสติกตามมา

ภูมิคุ้มกันผิดปกติ

บางคนเชื่อว่าโรคออทิสติกเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ ทั้งนี้เพราะพบว่าในเด็กบางรายมีจำนวน T-cell และสาร I9A
ซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอยู่ ในระดับต่ำ

พันธุกรรม

งานวิจัยปัจจุบันพบว่าอาจมีโครโมโซมที่ผิดปกติหลายตัวในโรคนี้ โดยเฉพาะ Chromosome ตัวที่ 2, 7 , 13 15, 16 และ 19

วัคซีน MMR

มีผู้สังเกตว่าเด็กหลายคนมีอาการแบบออทิสติกภายหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคคางทุม หัด และหัดเยอรมัน หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า MMR จึงมีผู้ตั้งสมมุติฐานว่าวัคซีนดังกล่าวอาจทำให้เกิดโรคนี้ การศึกษาในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่สนับสนุนความ
คิด นี้ สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นว่า การฉีดวัคซีน MMR ยังคง จำเป็นอยู่ เพราะหากไม่ฉีดแล้ว เด็กอาจมีการติดเชื้อไวรัสอย่างรุนแรงจนทำให้สมองผิดปกติได้

สรุป

ที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างของความพยายามที่จะหาสาเหตุ ของโรค แม้ในปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ที่ สรุปได้แน่ๆ ก็คือ

 1. โรคนี้เป็นโรคทางสมอง
 2. ความบกพร่องในพัฒนาการของสมองอาจเริ่มต้นขณะเด็กยังอยู่ในครรภ์หรือเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ได้
 3. โรคนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากการเลี้ยงดู ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงลูกผิด วิธีแล้วลูกจะเป็นออทิสติก

แนะนำอ่านหนังสือ “ช่วยลูกออทิสติก” คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อคุณจะได้มีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับโรคออทิสติก และที่สำคัญคือเพื่อคุณจะได้รู้หลักการสำคัญในการช่วยเหลือลูกของคุณให้พัฒนาขึ้นและมีชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ พร้อมด้วยเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการลูกซึ่งจากการวิจัยพบว่าเป็นวิธีช่วยเหลือที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กได้มีทักษะการสื่อสารและสังคมดีขึ้น
(ตอนนี้หนังสือหมดแล้ว มีเป็น E-Book นะคะ สนใจสั่งซื้อ คลิกที่นี่เลย!)

Similar Posts