บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

การมีวินัย

วินัย

ความหมายของคำว่าวินัยในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  2525:756 นั้น หมายถึง การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติ ส่วนสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้คำอธิบายว่า ความมีวินัย หมายถึงความสามารถของนักเรียนในการควบคุมตนเองในการกระทำและการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของโรงเรียนในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ถ้าคนเราขาดวินัยนั้น  คนเราจะไม่มีคำว่าระเบียบในจิตใจ เพราะฉะนั้นการมีวินัยที่ดี ต้องเริ่มที่ตนเอง ถ้าทุกคนมีวินัย  สังคม ประเทศและจิตใจของคนเราก็จะดีขึ้น  ทำให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ต่างคนต่างไม่เห็นแกตัว สังคมมีแต่การแบ่งปันกันมากขึ้น รู้จักกาลเทศะ มีความเรียบร้อย ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก สังคม สงบประเทศสงบ แต่ถ้าใช้วินัยในทางที่ผิดนั้นก็ไม่ดี  จึงอยู่ที่ตัวเราว่า จะใช้ในทางที่ถูกหรือที่ผิด เพราะฉะนั้นวินัยต้องอยู่ควบคู่กับความคิดที่ดี

วินัยคือสะพานเชื่อมต่อระหว่างความฝันกับความจริง


เมื่อลูกมีวินัยลูกก็สามารถที่จะบังคับตัวเองได้ มีความอดทนและฟันฝ่าอุปสรรคได้
ในที่สุดชีวิตก็จะพบกับความสำเร็จ!

ถ้าลูกไม่มีวินัย นอกจากความล้มเหลวจะรออยู่ตรงหน้าแล้ว ชีวิตแต่ละวันก็ผ่านไปอย่างแสนยาก
ข้อนี้ทุกคนพ่อแม่รู้อยู่แก่ใจ!

ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่น อาบน้ำเป็นชั่วโมง ต้องป้อนข้าวให้ ไม่รู้จักกินเอง เล่นเกมแบบไม่ยอมหยุด
ต้องสั่งแล้วสั่งอีกให้อ่านหนังสือ…..

ตอนเด็กๆ พ่อแม่ต้องลำบาก
แต่เมื่อโตขึ้น ตัวลูกเองแหละที่จะลำบาก!

สร้างวินัยให้ลูกวันนี้ เพื่อลูกจะมีวินัยในตนเอง (self-discipline) ในวันหน้า

แนะนำอ่านหนังสือ “สร้างวินัยให้ลูกคุณ” และเรียนหลักสูตรออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี”

Similar Posts