บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

ทำไมลูกเรียนไม่เก่ง?

ลูกเรียนไม่เก่ง

คุณพ่อคุณแม่มักคาดหวังให้ลูกเรียนเก่ง เพราะเชื่อว่าหากเด็กเรียนเก่งแล้ว จะได้รับโอกาสที่ดีในอนาคต ทั้งการเลือกเรียนมหาวิทยาลัย ไปจนถึงอาชีพที่เขาจะใช้เลี้ยงดูตัวเองได้ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านจึงเกิดความกลุ้มใจเมื่อพบว่าลูกน้อยเรียนไม่เก่ง บางคนถึงขั้นเคี่ยวเข็ญจนเด็กไม่มีความสุข และเกลียดการเรียนไปเลยก็มี วันนี้มาดูกันนะคะว่าทำไมลูกเรียนไม่เก่ง

สาเหตุที่ทำให้ลูกเรียนไม่เก่ง


สาเหตุที่ทำให้เด็กเรียนไม่ดีนั้นมีหลายอย่างทั้งเกี่ยวกับตัวเด็กเอง ครอบครัว และโร่งเรียน ในบทนี้ขอกล่าวถึงปัจจัยเฉพาะตัวเด็ก ที่พบบ่อยๆมีดังต่อไปนี

 1. ปัญหาทางร่างกาย เช่น ปัญหาสายตาหรือหู ภาวะโลหิตจาง โรค
  เรื้อรังต่างๆ เป็นต้น
 2. ปัญหาทางสมอง เช่น สมองเคยได้รับอุบัติเหตุ เคยมีการติดเชื้อหรือ
  เคยผ่าตัด
 3. ปัญหาทางอารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล
 4. ปัญหาพฤติกรรม เช่น เกเร หรือหนีโรงเรียน
 5. กลุ่มโรคออทิสติก
 6. ปัญหาสมาธิ เช่น โรคสมาธิบกพร่อง
 7. ปัญหาสติปัญญา เช่น สติปัญญาต่ำกว่าเฉลี่ย
 8. ปัญหากระบวนการเรียนรู้บกพร่องแบบ Learning disabilities (LD) เช่น เด็กมีปัญหาาการอ่าน การเขียนหรือการคำนวณ แต่ความสามารถอย่างอื่นดี
 9. การขาดระเบียบวินัยในการเรียน
 10. การขาดแรงจูงใจ
 11. การขาดนิสัยการเรียนที่ดีและไม่มีเทคนิคในการเรียน

โดยทั่วไปการพิจารณาหาสาเหตุว่าเพราะะไรเด็กจึงเรียนไม่ดี จะพิจารณาเป็นขั้นๆ ตามตารางหน้าถัดไปหากคุณค่อยๆ วิเคราะห์ คุณคงจะนึกออกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเรียนไม่ดี

ปัญหาของเด็กสาเหตุที่น่านึกถึงวิธีแก้ไข
ไม่แข็งแรง
ซีด
เจ็บปวดบ่อยๆ
โรคทางกายรักษาโรคทางกาย
กินอาหารให้ถูกต้อง
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
อย่าขาดเรียนโดยไม่จำเป็น
เคยมีอุบัติเหตุรุนแรง
เคยผ่าตัดสมอง
เคยมีโรคติดเชื้อทางสมอง
โรคทางสมองกินอาหารให้ถูกต้อง
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
กระตุ้นการเรียนรู้
การสอนเสริม
เกเร
หนีโรงเรียน
ดื้อมาก
ปัญหาพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
ควบคุมพฤติกรรม
ฝึกระเบียบวินัยใหม่
หากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์
ไม่มีความสุข
วิตกกังวล
ซึมเศร้า
ปัญหาทางอารมณ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก
แก้ไขความเครียด ความไม่สบายใจ
หากไม่ได้ผลควรพบแพทย์
ไม่ค่อยสบตา
พูดช้า
ชอบเล่นคนเดียว
กลุ่มโรค
ออทิสติก
( ASD หรือ PDD )
กระตุ้นพัฒนาการ
ฝึกการพูดคุยสื่อสาร
สอนวิธีการคิด
อ่านรายละเอียดใน
หนังสือ “ช่วยลูกออทิสติก”
มีพัฒนาการช้า
เรียนไม่ดีตั้งแต่เล็ก
ภาวะสติปัญญา
บกพร่อง
อ่านรายละเอียดใน
บทที่ 11
สมาธิไม่ดี
อยู่ไม่นิ่ง ซน
เหม่อลอย ทำงานช้า
โรคสมาธิบกพร่องอ่านรายละเอียดใน
บทที่ 12
อ่าน เขียน หรือ
คำนวณช้ากว่าเด็ก
ในระดับเดียวกัน
Learning Disability
(LD)
สอนเสริม
อ่านรายละเอียดใน
บทที่ 13
ไม่ขยัน
เฉื่อยชา
ขาดแรงจูงใจสร้างแรงจูงใจ
อ่านรายละเอียด
ในบทที่ 21
เอาแต่เล่น
ไม่ทำการบ้าน
ไม่มีระบียบในการเรียน
ขาดระเบียบวินัยสร้างระเบียบวินัย
อ่านรายละเอียดใน
บทที่ 22 และหนังสือ
“สร้างวินัยให้ลูกคุณ”
จัดเวลาไม่เป็น
ส่งงานช้า งานไม่ครบ
ไม่เคยวางแผนการเรียน
ไม่จดโน๊ตย่อ
ขาดนิสัยการเรียนที่ดี
ไม่มีเทคนิคการเรียน
สร้างนิสัยการเรียนที่ดี
สร้างเทคนิคการเรียนที่
มีประสิทธิภาพ
อ่านรายละเอียดในบท
ที่ 23

คุณอาจเริ่มพิจารณาที่สุขภาพของลูกก่อน ถ้าลูกเจ็บป่วยบ่อยๆ ก็อาจทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง อาการไม่สบายทางกายทำให้สมาธิและความจำของเด็กไม่ดี หากสงสัยว่าลูกมีปัญหาสายตาหรือหูก็ควรจะให้แพทย์ตรวจดู
เด็กบางคนสายตาสั้น มองกระดานไม่ชัด ทำให้จดงานไม่ทันเพื่อน บางคนหูตึง การได้ยินไม่ชัดเจน ทำให้ฟังครูอธิบายแบบตกๆหล่นๆ จับเนื้อหาได้ไม่ครบ

ในกรณีที่สมองได้รับอันตราย เช่น ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง หรือมีการติดเชื้อที่สมอง ฯลฯ แม้ภาวะดังกล่าวดีขึ้น แต่สมองอาจจะฟื้นตัวและทำหน้าที่ได้ไม่ดีเหมือนเดิม เช่น เด็กอาจมีสมาธิไม่ดี ความจำแย่ลง และผลการเรียนแย่ลง สิ่งที่จะช่วยเด็กได้คือ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ให้รับประทานอาหารถูกส่วนและให้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพราะการออกกำลังกายเป็นวิธีกระตุ้นสมองที่ดีมาก นอกจากนี้การสอนเพิ่มเติมในวิชาที่ลูกเรียนไม่ดีก็เป็นสิ่งจำเป็น

หากไม่มีปัญหาทั้งทางร่างกายและทางสมองแล้ว ลองมาพิจารณาว่าลูกมีปัญหาพฤติกรรมหรือไม่ เด็กที่ดื้อมากหรือเกเร ก็มักจะไม่ตั้งใจเรียน ไม่ทำการบ้าน ไม่สนใจอ่านหนังสือ บางคนก็หนีโรงเรียน หากเป็นเช่นนั้น ควรวิเคราะห์ดูว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมดังกล่าว หากรู้ว่าสาเหตุคืออะไรก็แก้ไขที่สาเหตุ หากไม่รู้ก็ลองใช้วิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกให้ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยๆพูดกับลูกว่า คุณอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงโดยรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น และคุณเชื่อมั่นว่าเขาจะทำได้ เด็กสวนใหญ่หากพ่อแม่ให้ความสนใจและมีความสัมพันธ์ที่ดี มองเห็นส่วนดีของเขาแล้ว เด็กก็มักจะมีกำลังใจ อยาก
เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น การไปดูด่าว่ากล่าวมักไม่ทำให้เด็กดีขึ้น มีแต่จะยิ่งต่อต้านและปัญหาจะแย่ลงเรื่อยๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “หนังสือปัญหาการเรียนและเทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดี”

Similar Posts