บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

ทรมานลูกด้วยงานบ้าน ตอนที่ 3

ทรมานลูกด้วยงานบ้าน

ทรมานลูกด้วยงานบ้าน

โพสต์ที่ 2 พูดไว้ว่า ทรมานลูกด้วยงานบ้าน จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่
มีคนถามว่าวัตถุประสงค์อะไรนะ? ไม่เข้าใจ

ก่อนจะตอบก็ขอตั้งคำถามกลับว่า ที่เราทำให้ลูกอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไร?
หลายคนก็คงมีคำตอบไปหลายอย่าง แต่รวมแล้วคิดว่าคำตอบก็คือ เพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดี

ชีวิตที่ดีก็คือ เอาตัวรอดได้ โตไปเป็นผู้ใหญ่ได้ดี เรียนหนังสือจบระดับปริญญา มีงานการที่ดีทำ มีรายได้ดี มีกินมีใช้ เลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองได้

นี่คือเป้าหมายพื้นฐานเพื่อการอยู่รอดที่ดีพอ แต่อาจารย์ว่ามีเป้าหมายอีกข้อนะคะ

นั่นคือเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีงาม

ข้อ 2 นี้แตกต่างจากข้อ 1 มาก แม้จะเพียงเติมคำว่า “งาม” ไปคำเดียวเท่านั้น

ชีวิตที่ดีงามคือ ชีวิตที่จรรโลงทั้งตัวเอง ครอบครัว และสังคม จะมีชีวิตที่ดีงามได้ก็ต้องมีคุณลักษณะ หรือ character บางอย่าง การศึกษาวิจัยพบว่าคุณลักษณะนี้คล้ายคลึงกันทั่วทุกสังคม แม้รายละเอียดจะแตกต่างกันบ้างก็ตาม

คุณลักษณะนี้ได้แก่ มีปัญญา สุขุม อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม เมตตากรุณา ลึกซึ้ง อดกลั้น ควบคุมตนเองได้ดี เป็นต้น

การเลี้ยงลูกให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2 นี้ต้องอาศัยการอุทิศตนของพ่อแม่เป็นอย่างมาก รวมทั้งความตั้งใจจริง การเป็นแบบอย่างที่ดี และความหนักแน่น ยอมที่จะ “สู้” กับลูกบ้าง เพื่อยืนยันในความถูกต้อง

ทั้งหมดนี้เป็นงานหนัก แตกต่างจากการเลี้ยงลูกเพื่อวัตถุประสงค์ข้อ 1 ที่อาจจะใช้เพียงแค่เงิน และไหว้วานบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่แทน ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือครูพิเศษก็ตาม

เลี้ยงลูกให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2 น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีกว่าสำหรับชีวิตของลูก ถ้าบรรลุข้อ 2 รับรองว่าข้อ 1 ก็จะตามมาเอง แต่หากมุ่งเพียงข้อ 1 ข้อ 2 อาจจะไม่ตามมาก็ได้

การทำงานบ้านอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบ เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยให้พ่อแม่บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2 อย่างแน่นอน อันนี้ อาจารย์ได้พิสูจน์แล้วตลอด 30 กว่าปีที่ดูแลเด็กมา

ทรมานลูกด้วยงานบ้านกันต่อนะคะ
เพื่อชีวิตที่ดีงามของลูก

แนะนำอ่านหนังสือ “สร้างวินัยให้ลูกคุณ” จะได้เรียนรู้วิธีทรมานลูกอย่างถูกวิธี

Similar Posts