บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

สอนลูกให้มีวินัยในตนเอง

วินัยในตนเอง

การฝึกวินัยเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่จำเป็นต้องสอนให้ลูกมีวินัยในตนเอง


การอบรมระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเด็ก พ่อแม่จำเป็นจะต้องสอนให้เด็กรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ และขอบเขตของพฤติกรรมนั้นมีอยู่แค่ไหน ลูกจำเป็นจะต้องรู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย และพ่อแม่ก็จำเป็นต้องบอกให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ยึดถือคุณค่าและหลักการอะไรบ้าง

การฝึกวินัยคือ การสอนเด็กให้รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เมื่อเด็กยังเล็ก ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่จะต้องเป็นผู้ช่วยเด็กควบคุมพฤติกรรมของเขาและด้วยการอบรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เล็ก เมื่อโตขึ้น เด็กจะควบคุมตนเองได้ในที่สุด และนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการฝึกวินัย คือการที่บุคคลจะดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง จะรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ มีความสามารถที่จะบังคับตนเองและควบคุมตนเองได้ดี โดยไม่ต้องมีผู้อื่นหรือกฎเกณฑ์อื่นๆ มาคอยควบคุม

เด็กควรมีวินัยในตนเองเรื่องใดบ้าง?

เด็กควรมีวินัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้


1. วินัยในความประพฤติทั่วไป เช่น

 • เก็บข้าวของเป็นที่เป็นทาง
 • -ตรงต่อเวลา
 • -ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่ง
 • -รู้จักกาละเทศะ รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร
 • -ประพฤติตนเหมาะสมกับวัย

2. วินัยในกิจวัตรประจำวัน เช่น

 • มีระเบียบในตนเอง เช่น รักษาร่างกายได้สะอาดสะอ้าน แต่งตัวเรียบร้อย เก็บข้าวของของตนให้เป็นที่ ทำกิจวัตรของตนตามกำหนดเวลา
 • ดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย

3. วินัยในการเรียน เช่น


รับผิดชอบในการเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม ทำการบ้านหรือทบทวนบทเรียนเองโดยไม่ต้องสั่ง

4. วินัยในการทำงาน เช่น

 • มีความรับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใดก็ทำจนสำเร็จและทำอย่างเต็มความสามารถ
 • รักษาคำพูดคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่น

5. วินัยในการควบคุมตนเอง เช่น

 • ควบคุมอารมณ์ได้ดีตามสมควร ไม่โมโหฉุนเฉียวเมื่อถูกขัดใจ ไม่โกรธจนควบคุมตนเองไม่ได้
 • อดทนต่อความลำบากได้ตามวัย

ทั้งหมดนี้เป็นวินัยพื้นฐานที่เด็กควรได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่

วินัยต้องสร้างตั้งแต่เล็ก

การฝึกวินัยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็ก หากไปฝึกเมื่อโตแล้ว เช่น เมื่อเข้าวัยรุ่นหรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะกระทำการฝึกได้ยาก และผลที่ได้ก็จะไม่ดีเท่าไร เข้าทำนอง “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” ทั้งนี้เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่นิสัยและบุคลิกภาพกำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นก่อตัว ความคิด อารมณ์และการกระทำในรูปแบบต่างๆยังไม่ชัดเจนหรือฝังแน่นเข้าไปในตัวเด็ก คุณยังสามารถดึงเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเขา และบรรจุสิ่งดีๆ เข้าไว้แทน หากพ้นอายุ 18 ปีไปแล้ว บุคลิกภาพก็จะอยู่ตัว เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและฝังลึกจนยากที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

พฤติกรรมไร้วินัยที่เราเห็นในวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวจำนวนมาก เช่น ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง เกเร ไม่เรียนหนังสือ ติดยาเสพย์ติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทำอะไรจับจด ไม่อดทน ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย เอาแต่เที่ยวเตร่ ฯลฯ เหล่านี้เป็นผลจากการที่พ่อแม่ไม่ได้ฝึกวินัยให้เกิดขึ้นในตัวของลูก หากเด็กไม่มีวินัยที่ดีอยู่ในตนเอง เด็กก็จะรับสิ่งไม่ดีเข้ามาได้ง่าย เมื่อโตขึ้นเด็กจะเริ่มค้นหาแบบฉบับของตนเอง หากไม่สร้างแบบฉบับที่ดีให้เด็กยึดถือ เด็กก็จะไปยึดถือแบบฉบับที่ไม่เหมาะสมจากสิ่งรอบตัว เช่น เพื่อนหรือโทรทัศน์ เป็นต้น ฉะนั้นหากคุณไม่อยากให้ลูกมีพฤติกรรมดังกล่าว ก็จงเริ่มสร้างวินัยให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก

อ่านบทความ วินัยคืออะไร
สอนลูกให้มีวินัยในตนเอง

Similar Posts